ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้จัดทำแผนการยกระดับสมรรถนะทางการศึกษาของประเทศไทย (IMD) โดยกำหนดเป้าหมายระยะสั้นอย่างชัดเจนว่า ต้องผลักดันอันดับ IMD ด้านการศึกษาของไทยในปี 2565 ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนเป้าหมายระยะยาวต้องยกระดับการศึกษาไทยให้มีคุณภาพเทียบเท่านานาชาติอย่างยั่งยืนนั้น กระบวนการสำคัญ สกศ.ได้ขับเคลื่อนไปแล้ว 2 กิจกรรม คือ

ข่าวการศึกษา-มหาลัย

1.การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามนิยามของตัวชี้วัดของ IMD ซึ่งทำให้ตัวชี้วัดข้อมูลที่แท้จริงและชัดเจนมีค่าดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาหลายตัวชี้วัด

2.ได้รับแรงสนับสนุนจาก น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ และคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ จัดความร่วมมือระหว่าง สกศ. กับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย สร้างความเข้าใจต่อภาคเอกชนและสาธารณชนเกี่ยวกับสถานะด้านการศึกษาของไทยและสร้างเอกภาพการพัฒนาศักยภาพคนไทยรับสถานการณ์อนาคต.