ชงเลิก! ลดหย่อน-ยกเว้นภาษี

วิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ

ชงเลิก! ลดหย่อน-ยกเว้นภาษี เพื่อให้ภาครัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) อยู่ระหว่างศึกษาทบทวนมาตรการยกเว้นภาษีและมาตรการลดหย่อนต่างๆ เพื่อให้ภาครัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเมื่อเดือน ส.ค.65 พบว่า ภาครัฐมีความเสี่ยงทางการคลัง เป็นผลจากสัดส่วนรายได้สุทธิต่อจีดีพีลดลงต่อเนื่องจาก 14.64% ในปีงบประมาณปี 64 ลดลงเหลือ 13.31% ในปีงบประมาณปี 69 ดังนั้น รัฐบาลควรทบทวนมาตรการยกเว้นภาษีและมาตรการลดหย่อนต่างๆ ควบคู่ไปกับการผลักดันการเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บรายได้ ให้มีผลทางปฏิบัติอย่างจริงจัง ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ การขยายฐานภาษีให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงขยายการจัดเก็บให้ครอบคลุมฐานภาษีใหม่ๆด้วย เพื่อรักษาวินัยและเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาว และรัฐบาลต้องให้ความสำคัญในการปรับลดสัดส่วนการขาดดุลงบประมาณต่อจีดีพีให้อยู่ระดับที่ไม่เกิน 3% ซึ่งเป็นระดับที่เอื้อต่อการควบคุมสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีให้ลดลงได้

ข่าวเศรษฐกิจการเงิน

ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลมีภาระรายจ่ายสวัสดิการในระดับสูง โดยปีงบประมาณปี 64 รายจ่ายสวัสดิการของข้าราชการ อยู่ที่ 449,000 ล้านบาท คิดเป็น 13.68% ของงบประมาณรายจ่าย ส่วนสวัสดิการที่รัฐจัดให้กับประชาชนอยู่ที่ 401,000 ล้านบาท คิดเป็น 12.22% ของงบประมาณรายจ่าย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีความเสี่ยงทางการคลังในอนาคตจากปัญหาของกองทุนประกันสังคม เนื่องจากช่วงวิกฤติโควิด-19 รัฐบาลได้ให้สมาชิกลดเงินนำส่งเข้ากองทุน ขณะที่รัฐบาลยังมีภาระค้างจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 60,000 ล้านบาท รวมถึงภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย ส่วนภาระผูกพันจากการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐ โดยปีงบประมาณปี 65 รัฐมีภาระผูกพันอยู่ที่ 953,000 ล้านบาทและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น.