ครูไม่ติด นักเรียนจะไว้ผมสั้นหรือยาว ร.ร.มัธยมวัดธาตุทองประกาศให้เลือกทรงผมได้ตามเพศวิถี

ข่าวการศึกษาใหม่

เป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียล เมื่อโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ออกประกาศการไว้ทรงผมของนักเรียน สามารถปล่อยยาวหรือตัดสั้นก็ได้ เลือกได้ตามเพศวิถี แถมครูผู้สอนสนับสนุนให้นักเรียนตัดผมทรงที่มั่นใจและสบายใจ

นายราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ลงนามในประกาศ เรื่อง ระเบียบโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 16 ก.พ. 2566 สาระสำคัญระบุว่า

ข่าวการศึกษาใหม่

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการของสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวมทั้งเป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทางโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองจึงประกาศแนวทางในการปฏิบัติของนักเรียน ดังนี้

ข้อ 1 นักเรียนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม โดยสามารถไว้ทรงผมตามเพศวิถี ดังนี้

(1) นักเรียนชาย และเพศวิถีชาย จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาว ด้านข้าง ด้านหลัง ด้านหน้า และกลางศีรษะ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย

(2) นักเรียนหญิง และเพศวิถีหญิง จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบผม ติดโบโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองให้เรียบร้อย

ข้อ 2 นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม ดังนี้

(1) ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม

(2) ไว้หนวดหรือไว้เครา

(3) การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย

ข้อ 3 ความในข้อ 1 และข้อ 2 มิให้นำมาใช้บังคับแก่นักเรียนที่มีเหตุผลความจำเป็นในการปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนหรือการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษา

การดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ยึดถือหลักความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน และเป็นไปด้วยความสมัครใจของนักเรียน โดยครูจะต้องเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริม กำกับ ดูแล ให้นักเรียนสามารถเลือกทรงผมให้เข้ากับบุคลิกภาพ และความมั่นใจของตนเอง รวมถึงการรักษาสุขอนามัยที่ดีให้เหมาะสมกับความเป็นนักเรียนและจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

ข้อ 4 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง กำกับ ดูแล ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจ พิจารณา อนุญาต ตีความ และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ก่อนที่จะออกประกาศนี้ ทางโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้มีการประชุมสอบถามความคิดเห็นจากสภานักเรียน ภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครอง และชุมชน เมื่อได้ข้อสรุปตรงกันแล้วจึงออกเป็นประกาศฉบับนี้มาได้

นอกจากนี้กลุ่มครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองยังสนับสนุนให้นักเรียนสามารถเลือกเพศ ตามอัตลักษณ์ของตนเองที่นักเรียนอยากจะเป็น ข่าวการศึกษาเพิ่มเติม>>> ทุนอินฟลูเอนเซอร์ มหาลัยยกเว้นค่าหน่วยกิต เงื่อนไขมีผู้ติดตาม 3 แสน