การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าลายขิดไดโนเสาร์บ้านสิงห์สะอาด

ออกแบบ

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าลายขิดไดโนเสาร์บ้านสิงห์สะอาด ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

การวิจัยในครั้งนี้ คือการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าลายขิดไดโนเสาร์ ของกลุ่มทอผ้าบ้านสิงห์สะอาด ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าลายขิดไดโนเสาร์ ของกลุ่มทอผ้าบ้านสิงห์สะอาด ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของกลุ่มทอผ้าบ้านสิงห์สะอาด พบว่ากลุ่มผู้ผลิตเป็นชาวภูไท และมีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ ได้แก่วัฒนธรรมการอยู่อาศัย ลักษณะที่อยู่อาศัย การ แต่งกาย และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สิ่งเหล่านี้มีความเหมาะสมสำหรับนำมาใช้เกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบทั้งบรรจุภัณฑ์ และตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ จากแนวคิดในการออกแบบที่มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยได้นำผลงานการออกแบบผ่านกระบวนการประเมินความเหมาะสมของงานออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจำนวน 3 ท่าน และคัดเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์ และตราสินค้าที่มีความเหมาะสมมากที่สุด

ออกแบบ

ทำการพัฒนาจนได้รูปแบบที่สมบูรณ์ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย บรรจุภัณฑ์รวมหน่วยชุดเครื่องแต่งกาย และบรรจุภัณฑ์ชุดของขวัญเทศกาล การศึกษาความคิดเห็นของผู้สนใจในผลิตภัณฑ์ ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จำนวน 150 คน ในพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จริง ปรากฏผลว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในรูปแบบโครงสร้าง และกราฟิกของบรรจุภัณฑ์ เพราะมีความแข็งแรง สวยงามเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก โดยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังสามารถผลิตได้ในระบบอุตสาหกรรม และสะดวกในการใช้งาน การวิจัยในครั้งนี้ทำให้ชุมชนได้มีบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานได้อย่างสะดวก และเป็นสิ่งที่ช่วยสะท้อนถึงวัฒนธรรมของชาวภูไทร่วมกับการค้นพบไดโนเสาร์ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี สร้างความจดจำให้แก่ผู้ซื้อ และทำให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นที่รู้จักมากขึ้น

ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับงานออกแบบต่างๆได้ที่นี่ ⇒⇒ กาฬสินธุ์เยาวชนวิจิตรแพรวา สานภูมิปัญญาผ้าไหมไทย